Deklaracja dostępności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Legionowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Legionowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • strona internetowa nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych:
 • brak podwyższonego kontrastu, brak informacji w języku migowym

Wyłączenia

 • zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Kuchta.
 • E-mail: sekretariat2@zsp2legionowo.pl
 • Telefon: 227742754

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Legionowie
 • Adres: ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo
 • E-mail: sekretariat2@zsp2legionowo.pl
 • Telefon: 227742754

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo


Do budynku prowadzą 2 wejścia od strony ul. Jagiellońskiej i 2 od strony ul. Parkowej.
Do wejścia głównego od strony ul. Jagiellońskiej prowadzą schody.
Dla gości niepełnosprawnych przeznaczone jest wejście boczne od strony ul. Jagiellońskiej, znajdujące się po prawej stronie od wejścia głównego.
Wejście jest wyposażone w windę za pomocą której można dostać się na teren placówki oraz do sekretariatu.
Sekretariat znajduje się na półpiętrze, dla osób na wózkach dostępny jest sekretariat i toaleta na parterze w nowej części szkoły (boczne skrzydło, w którym znajduje się winda).
Od strony ul. Parkowej, w głębi parkingu znajduje się wejście na teren przedszkola.
Do budynku prowadzi podjazd za pomocą którego można dostać się na parter placówki.
Na półpiętro w przedszkolu można się dostać za pomocą platformy znajdującej się przy schodach po prawej stronie korytarza.
Przed budynkiem na placu od strony ul. Parkowej wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku sekretariatu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Interesanci przyjmowani są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.
Po przybyciu do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 gość oczekuje na przybycie osoby wyznaczonej do obsługi w danej sprawie. Wyznaczona osoba zajmuje się załatwianą sprawą oraz pomaga osobie niepełnosprawnej w dotarciu do pozostałych miejsc budynku

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Aby skutecznie komunikować się z naszą szkołą osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo,
 • wysłać e-mail na adres:sekretariat2@zsp2.legionowo.pl,
 • zadzwonić przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (22) 774 27 54,
 • spotkać się osobiście w miejscu przeznaczonym do obsługi interesantów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 67, na półpiętrze w sekretariacie, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

Inne informacje i oświadczenia

Aby skutecznie załatwić sprawę w naszej szkole, osoby niewidzące lub słabowidzące mogą:

 • złożyć dokumenty za pośrednictwem osób trzecich, w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 67, na parterze przy wejściu głównym,
 •  przesłać dokumenty na adres e-mail
 •  umówić się na wizytę telefonicznie pod numerem tel. (22) 774 27 54,
 •  spotkać się osobiście w miejscu przeznaczonym do obsługi interesantów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 67, na półpiętrze w sekretariacie, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.