Znajdujesz się w:
Biblioteka » Regulaminy » Regulamin ICIM

Regulamin ICIM

 

 REGULAMIN ICIM


1. Centrum Multimedialne jest integralną częścią biblioteki szkolnej, służy uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły.
2. Czynne jest w godzinach pracy biblioteki, z wyłączeniem przerw międzylekcyjnych.
3. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody bibliotekarza.
4. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do Zeszytu korzystających z komputera. Wpis traktowany jest jako zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
5. Stanowisko komputerowe włącza, wyłącza oraz loguje czytelnika wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.
6. Czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. W uzasadnionych przypadkach może być przez nauczyciela bibliotekarza wydłużony lub skrócony.
7. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać maksymalnie 2 osoby. Niedopuszczalne jest przebywanie przy komputerach osób trzecich tzn. niekorzystających w danym momencie z komputerów.
8. Podczas korzystania z komputerów obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i napojów.
9. Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów poza swoimi godzinami lekcyjnymi.
10. Komputery w bibliotece służą do samodzielnego wyszukiwania informacji w celach naukowych i edukacyjnych. Nie można ich wykorzystywać do prowadzenie prywatnej korespondencji, gier, zabaw.
11. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów, dokonywania zmian w istniejących ustawieniach, wkładania własnych dyskietek i CD do stacji dysków bez zgody bibliotekarza.
12. Z drukarki i kopiarki korzysta się za zgodą bibliotekarza – odpłatnie. Cena wydrukowania jednej strony pokrywa wyłącznie koszty eksploatacji drukarki i papieru. Koszt wydrukowania jednej strony określany jest we wrześniu przez dyrektora szkoły.
13. Niestosowanie się do Regulaminu powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z Internetowego Centrum Informacji w bibliotece oraz zobowiązuje do naprawienia wyrządzonych szkód.