Znajdujesz się w:
Biblioteka » Konkursy » Rok szkolny 2018/2019 » „Po nitce do kłębka, czyli zagadki detektywistyczne Lassego i Mai”

„Po nitce do kłębka, czyli zagadki detektywistyczne Lassego i Mai”

III POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY
DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH I TRZECICH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 pod patronatem Prezydenta  Miasta Legionowo

 

 „Po nitce do kłębka, czyli zagadki detektywistyczne Lassego i Mai”

 

REGULAMIN

Termin: 6 marca 2019r.

 Miejsce: Zespół Szkolno –Przedszkolny  nr 2 w Legionowie

Obowiązuje znajomość następujących książek:

 • Martin Widmark - Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai  „Tajemnica Gazety”
 • Martin Widmark - Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai  „Tajemnica Kina”
 • Martin Widmark - Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai  „Tajemnica Mumii”
 •  Martin Widmark - Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai  „Tajemnica Miłości”
 •  Martin Widmark - Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai  „Tajemnica Kawiarni”

 

I. Cele konkursu :

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz wrażliwości estetycznej uczniów edukacji wczesnoszkolnej ( klasy drugie i trzecie ),
 • motywowanie uczniów do samodzielnego czytania,
 • kształtowanie umiejętności korzystania z książek i zbiorów biblioteki,
 •  poszerzanie zasobu słownictwa, podniesienie kultury słowa poprzez kontakt z literaturą dla dzieci,
 •  rozbudzanie kreatywności, rozwijanie wyobraźni dziecięcej,
 •  wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich kompetencji językowych i poznawczych,
 •  rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego,
 •   rozbudzanie wrażliwości estetycznej i zachęcanie do twórczej ekspresji.

 

II.  Organizator

 

 •  Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Jagiellońska 67;

05-120 Legionowo, tel. 22 774 27 54,    fax 22 784 10 65 

 •  Konkurs zostaje objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Legionowo.

 

 III.   Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do:

 •   uczniów klas  2 i 3  szkół podstawowych  z terenu powiatu legionowskiego
 •  w konkursie biorą udział czteroosobowe drużyny reprezentujące szkołę, wyłonione w wyniku eliminacji szkolnych
Udział w konkursie wymaga zgłoszenia uczestnictwa w konkursie na załączonej karcie przez nauczyciela – opiekuna i przesłanie jej  na adres e-mail:

 

z dopiskiem „ Konkurs czytelniczy klas II - III” w terminie do 17 grudnia 2018r.

 

IV.   Przebieg Konkursu

 

Konkurs organizowany jest w dwóch etapach.

Etap pierwszy ( szkolny )

 •  Odbywa się w szkołach macierzystych pod nadzorem nauczycieli – opiekunów w dniu 22 stycznia 2019r.
 •  Etap szkolny składa się z 30 pytań testowych oraz krzyżówki. Każde pytanie posiada trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest właściwa.
 •  Czas wykonania zadań to max. 60 minut.
 •  Nauczyciel otrzyma materiały konkursowe w dniu 21 stycznia 2019r. drogą elektroniczną na adres e-mailowy podany w karcie zgłoszenia.
 •   Nauczyciel sprawdza karty pracy zgodnie z kluczem (w materiałach) i wybiera 4 osoby z najwyższą ilością punktów.
 •  Listę osób reprezentujących szkołę należy przesłać na e-mail   do dnia 8.02.2017r.

 

Etap drugi ( finał ) :

 •  Drużyny odpowiadają ustnie lub pisemnie na zadane, różnorodnie punktowane pytania.
 •   Przy udzielaniu odpowiedzi na pytania konkursowe drużyny mogą się naradzać, ale odpowiedzi udziela wyłącznie wcześniej wybrany i zgłoszony organizatorom kapitan.
 •   Wygrywa zespół, który w całej rozgrywce zdobędzie największą liczbę punktów.
 •  W przypadku równej ilości zdobytych punktów przewiduje się dogrywkę.
 •  Ewentualne reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w trakcie konkursu; po jego zakończeniu jury nie będzie ich rozpatrywać.
 •  Odpowiedzi ocenia Komisja powołana przez Dyrektora  Zespołu Szkolno Przedszkolnegonr 2 w Legionowie złożona z nauczycieli.
 •  W przypadku wątpliwości glos decydujący należy do przewodniczącego Komisji.
 •   Z przeprowadzonego konkursu należy sporządzić protokół zbiorczy.

 V.  Nagrody

Zwycięskie drużyny otrzymują dyplomy oraz nagrody książkowe. Przewidziane są też upominki książkowe za uczestnictwo oraz książka do biblioteki szkolnej.

VI. Terminarz konkursu :

 

 • 17.12.2018 r. -  składanie zgłoszeń udziału w konkursie przez nauczycieli – opiekunów
 •  21.01.2019r. -  wysyłanie materiałów konkursowych na adres e-mailowy podany w karcie zgłoszenia
 •   22.01.2019r. - pierwszy etap konkursu w szkołach macierzystych
 •  8.02.2019r. - przesłanie elektronicznie listy osób z najwyższą ilością punktów (4 osoby)
 •   6.03.2019r. - etap międzyszkolny – finał

 

VI. Postanowienia ogólne

  Co roku organizatorzy wybierają inny temat szczegółowy konkursu.

 

Obowiązek informacyjny (klauzula informacyjna) została zamieszczona na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Legionowie oraz na tablicy informacyjnej szkoły.

 

                                                                                          Dyrektor szkoły

                                                                           Dorota Kuchta