Znajdujesz się w:

Psycholog

Pomoc psychologiczna

 mgr Justyna Kordowiecka

"Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oprócz dyplomu psychologa posiadam również kwalifikacje pedagogiczne. Swoje doświadczenie zdobywałam w placówkach oświatowych (praca na stanowisku psychologa w przedszkolach i szkole podstawowej) oraz medycznych (praktyki w Instytucie Psychiatrii i Neurologii). Byłam również realizatorem autorskiego programu profilaktycznego „Trening umiejętności interpersonalnych", który był przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej. Posiadam odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenie terapii EEG- Biofeedback. Stale zdobywam nowe umiejętności i poszerzam wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach, kursach i warsztat z psychologii i dziedzin pokrewnych.W wolnym czasie lubię podróżować oraz jeździć na rowerze."
 

PROGRAM PRACY PSYCHOLOGA:

Oddziaływanie w stosunku do dziecka:

 • objęcie opieką dzieci mających trudności w zaadoptowaniu się do życia przedszkolnego (terapia z dzieckiem przejawiającym lęk separacyjny)
 • objęcie diagnozą psychologiczną i terapią dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi (zaburzenia emocjonalne, zachowania opozycyjno - buntownicze, nadpobudliwość psychoruchowa)
 • przeprowadzenie badań przesiewowych w celu oceny dojrzałości szkolnej dziecka 6 - letniego
 • terapia z dzieckiem mającym trudności w nauce czytania, pisania oraz niskim poziomem wiedzy ogólnej
 • wspieranie rozwoju dzieci z problemami emocjonalnymi
 • wspieranie rozwoju dzieci ze szczególnymi zdolnościami
 • organizacja zajęć terapeutycznych, grupowych np. w formie zajęć muzycznych, służących stymulacji rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego

Oddziaływanie w stosunku do rodzica dziecka:

 • spotkania wstępne, mające na celu przedstawienie plany pracy psychologa
 • pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej terapii
 • udzielanie rodzicom postdiagnostycznych informacji o dziecku, udzielanie wskazówek odnośnie dalszej pracy z dzieckiem, kierowanie do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
 • doradztwo w sprawach dojrzałości szkolnej
 • otoczenie opieką dzieci ze środowisk i rodzin niewydolnych wychowawczo oraz patologicznych, zapewniając rodzinie pomoc w zakresie wychowania i opieki
 • udzielanie pomocy rodzinom dzieci w wieku 3 - 7 lat z dysfunkcjami w rozwoju psychomotorycznym i emocjonalno - społecznym
 • udzielanie pomocy rodzicom, którzy doświadczają problemów wychowawczych z dziećmi, bądź własnych problemów emocjonalnych, rodzinnych. Rozmowy interwencyjne.

Oddziaływanie w stosunku do nauczyciela przedszkola:

 • uzgadnianie z nauczycielem kierunku i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu
 • informowanie na bieżąco o postępach dziecka w terapii oraz przekazywanie wskazań do pracy z dzieckiem podczas zajęc z całą grupą
 • na prośbę nauczyciela przekazania waznych wiadomości z zakresu wiedzy psychologicznej, niezbędnych do prawidłowej realizacji zaleceń w stosunku do dziecka.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Legionowie zatrudni nauczyciela wspomagającego w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w pełnym wymiarze (25/25).

Wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: sekretariat2@zsp2.legionowo.p

"Bezpieczeństwo dzieci - 10 rad policjanta"

Dyrektor ZSP2 w Legionowie informuje, iż od stycznia 2019 roku zmianie ulegają rachunki bankowe ZSP2.
PRZEDSZKOLE NR 2
Budżet (wpłaty za przedszkole - zarówno pobyt jak i żywienie; wpłaty za przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej-nauczyciele):
35 1090 1841 0000 0001 4149 6249
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
Wydzielony Rachunek Dochodów (wpłaty za obiady w stołówce szkolnej):
80 1090 1841 0000 0001 4149 6312