Znajdujesz się w:
Biblioteka » Regulaminy » Regulamin biblioteki i czytelni

Regulamin biblioteki i czytelni

 

 


REGULAMIN  BIBLIOTEKI 

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  NR 2  W  LEGIONOWIE

Zagadnienia ogólne:

1.      Z biblioteki szkolnej korzystać mogą bezpłatnie wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz  rodzice.

2.      Biblioteka udostępnia swoje zbiory pięć dni w tygodniu od początku września do
05 czerwca danego roku szkolnego.

Wypożyczalnia

1. Każdy uczeń może jednorazowo wypożyczyć 1-3 książki na okres 2-4 tygodni.

2. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej  wypożyczają w terminie ustalonym z wychowawcą.

3. Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej  i gimnazjum mogą korzystać z wolnego dostępu do półek.

4. Osobom, które nie oddają książek w terminie, zostaje ograniczona możliwość korzystania
z wypożyczalni.

5. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki, chronienia ich przed zniszczeniem i zagubieniem.

6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję albo inną, wskazaną przez bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej   cenie książki zagubionej.

7. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić przed rozpoczęciem wakacji letnich w terminie ustalonym przez bibliotekę.

8. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

9. W bibliotece obowiązuje cisza oraz całkowity zakaz wnoszenia i  spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.

Procedury udostępniania i użytkowania darmowego podręcznika.

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, każdy uczeń ma prawo do bezpłatnego korzystania z podręczników szkolnych.

2. Uczniowie wypożyczają podręczniki bezpośrednio w bibliotece szkolnej.

3. Podręczniki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. Należy je zwrócić w wyznaczonym przez bibliotekę terminie.  Niezwrócenie podręczników w tym terminie jest równoznaczne z ich zagubieniem.

4. W przypadku gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników.

5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika rodzic zobowiązany jest do zwrotu kosztu zakupu podręcznika.  Nowy podręcznik uczeń otrzyma po okazaniu dowodu przelania środków na w/w rachunek.

6. Uczeń zobowiązany jest do szanowania podręczników będących własnością biblioteki szkolnej.

Zasady zwrotu podręczników do biblioteki szkolnej

 

1. Każdy oddział w wyznaczonym terminie wspólnie z wychowawcą zwraca do biblioteki szkolnej KOMPLETY podręczników.

2. Rodzic/ opiekun prawny ucznia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia, zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

3.   W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego, szkoła może żądać zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

4.  W przypadku podręczników zakupionych z dotacji, cena określana jest na podstawie ceny publikacji określonej przez dane Wydawnictwo (faktury zakupu  do wglądu w bibliotece szkolnej).

5.  Wyjątek stanowią książki zapewnione przez Ministra Edukacji Narodowej, w tym przypadku kwota zwrotu  ustalana jest przez MEN.

6.  Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego stanowi dochód organu prowadzącego szkołę

7.   Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zniszczył bądź zgubił podręcznik lub materiał edukacyjny zobowiązany jest do uiszczenia wskazanej kwoty na podane konto lub odkupienia identycznego wydania podręcznika.

8.  W celu rozliczenia się ucznia z biblioteką szkolną należy do trzeciego dnia przed zakończeniem roku szkolnego dostarczyć dowód wpłaty lub odkupiony podręcznik.

9. W celu uzyskania od rodziców zwrotu kosztów uszkodzonych lub zniszczonych podręczników, szkoła przygotowuje dla  rodziców wezwanie do zapłaty.

10.  Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się umyślne albo spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, zalanie, trwałe zabrudzenie, porysowanie, popisanie, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają jego wartość użytkową lub uniemożliwiają pełne z niego korzystanie.

11.  Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz
z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

 

Czytelnia

1.   W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, tj. księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.

2.  Z księgozbioru podręcznego i czasopism może czytelnik korzystać tylko na miejscu, nie można wynosić ich poza czytelnię.

3.  Czasopisma odnosi się na ustalone miejsce.

4. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić bibliotekarzowi czytane książki lub odłożyć na miejsce.

5.  W czytelni obowiązuje cisza oraz całkowity zakaz wnoszenia i  spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.