Znajdujesz się w:
Biblioteka » Konkursy » Rok szkolny 2013/2014 » „MÓJ PRZYJACIEL – PLUSZOWY MIŚ”- II Międzyszkolny i Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo

„MÓJ PRZYJACIEL – PLUSZOWY MIŚ”- II Międzyszkolny i Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo

 REGULAMIN

 II Międzyszkolnego i Międzyprzedszkolnego

Konkursu Plastycznego

  „MÓJ  PRZYJACIEL – PLUSZOWY  MIŚ”

pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo

 

I.Cele Konkursu

 

 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci
 • kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej
 • rozwijanie umiejętności manualnych dzieci
 • przybliżenie dzieciom historii pluszowego misia
 • inicjowanie zainteresowań czytelniczych
 • odkrywanie, rozwijanie i promowanie uzdolnień oraz pasji dzieci
 • integracja środowisk dzieci i nauczycieli szkół i przedszkoli legionowskich

 

II. Organizator
 • Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Jagiellońska 67; 05-120 Legionowo, tel. 22 774 27 54,fax 22 784 10 65  szkp2@wp.pl
 •  Konkurs zostaje objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Legionowo.

    

 III. Uczestnicy

 

 • Konkurs adresowany jest do:

- uczniów klas „0” przedszkoli  z terenu miasta

- uczniów klas 0-3 szkół podstawowych z terenu miasta

- uczniów Powiatowego Zespołu Szkół

 

   IV. Przebieg Konkursu

 

Konkurs organizowany jest w dwóch etapach.

 

I etap – szkolny  do 15.11.2013 r.

 • wyłonienie  5 najlepszych prac w wewnątrzszkolnych i przedszkolnych eliminacjach (w przedszkolach 5 prac  dzieci  z oddziałów „0”, w szkołach po jednej pracy z każdego poziomu (od 0  do 3)
 • prace plastyczne wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik do Regulaminu) należy składać w sekretariacie lub bibliotece  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w terminie do 18.11.2013 r.

 

II etap – międzyszkolny

 

 • przeprowadza go komisja powołana przez Organizatora Konkursu w dniu 22.11.2013 r.
 • komisja wyłoni  1,2,3 miejsca w IV kategoriach wiekowych oraz przyzna wyróżnienia.

 

V. Warunki uczestnictwa

 

 •  zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać ulubionego pluszaka, nawiązującej do tematu: „Mój przyjaciel miś”
 •  uczestnicy konkursu wykonują prace wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, kolaż itp.)
 •  pracę należy wykonać na kartce formatu A3 lub A4
 •  prace powinny być indywidualne i samodzielnie wykonane przez dzieci
 •  prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy zawierającą: imię i nazwisko autora pracy, klasę,  pełną nazwę przedszkola/ szkoły, imię i nazwisko opiekuna nauczyciela

 

VI. Jury

 

 •  Jury zostanie wybrane przez Organizatora Konkursu. Z przebiegu Konkursu Jury sporządza protokół zawierający m. in. wyniki głosowania oraz dane laureatów. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 • Prace będą oceniane w IV kategoriach :

- kategoria I – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną

- kategoria II – oddziały „0” przedszkoli oraz klasy „0” szkół

- kategoria III – klasy 1

- kategoria IV – klasy 2 i 3

 

 

VII. Nagrody

Wyniki Konkursu zostaną  ogłoszone 28.11.2013 r. na stronie internetowej Organizatora, a listy laureatów zostaną przesłane faxem do zainteresowanych przedszkoli/szkół do 29.11.2013 r.Organizator zapewnia laureatom nagrody rzeczowe, a autorom prac wyróżnionych dyplomy ufundowane przez Prezydenta Miasta Legionowo. Nagrody zostaną wręczone w czerwcu w ZSP nr 2 podczas uroczystości podsumowania konkursów pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo(o dokładnym terminie powiadomimy pocztą elektroniczną).Wszystkie prace będą wyeksponowane na wystawie w bibliotece Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.

 

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

 • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz przerwania lub odwołania Konkursu
 •  uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków Konkursu
 •  Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora: http://www.zsp2.legionowo.pl/
 •  zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i opublikowanie danych dotyczących wyników Konkursu, do prezentacji zdjęć, notatek w mediach oraz na stronie internetowej Organizator
 •  w sprawach nieprzewidzianych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator Konkursu

 

IX. Załączniki

 

 karta zgłoszenia

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie.

  Organizator        

 Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Legionowie

        

Urszula Jankowska

Dominika Miaz                                                 

Ewa Krawiecka

Anna Janik 

Alicja Sitkowska- Warda