Znajdujesz się w:
Biblioteka » Konkursy » Rok szkolny 2012-2013 » „MÓJ PRZYJACIEL – PLUSZOWY MIŚ”- Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo

„MÓJ PRZYJACIEL – PLUSZOWY MIŚ”- Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo

REGULAMIN Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „MÓJ PRZYJACIEL – PLUSZOWY MIŚ” pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo 

I. Cele Konkursu

 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci
 • kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej
 • rozwijanie umiejętności manualnych dzieci
 • przybliżenie dzieciom historii pluszowego misia
 • inicjowanie zainteresowań czytelniczych
 • odkrywanie, rozwijanie i promowanie uzdolnień oraz pasji dzieci
 • integracja środowisk dzieci i nauczycieli szkół i przedszkoli legionowskich

 II. Organizator

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Jagiellońska 67; 05-120 Legionowo, tel. 22 774 27 54, fax 22 784 10 65 szkp2@wp.pl

 • Konkurs zostaje objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Legionowo.

 III. Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do:

 • uczniów klas „0” przedszkoli z terenu miasta
 • uczniów klas 0-3 szkół podstawowych z terenu miasta
 • uczniów Powiatowego Zespołu Szkół

 IV. Przebieg Konkursu

Konkurs organizowany jest w dwóch etapach. 

I etap – szkolny do 16.11.2012 r.

 • wyłonienie 5 najlepszych prac w wewnątrzszkolnych i przedszkolnych eliminacjach (w przedszkolach 5 prac dzieci z oddziałów „0”, w szkołach po jednej pracy z każdego poziomu (od 0 do 3) prace plastyczne wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik do Regulaminu) należy składać w sekretariacie lub bibliotece Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w terminie do 16.11.2012 r.

II etap – międzyszkolny

 • przeprowadza go komisja powołana przez Organizatora Konkursu w dniu 19.11.2012 r.
 • komisja wyłoni 1,2,3 miejsca w IV kategoriach wiekowych oraz przyzna wyróżnienia.

 V. Warunki uczestnictwa

 • zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać ulubionego pluszaka, nawiązującej do tematu: „Mój przyjaciel miś”
 • uczestnicy konkursu wykonują prace wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, kolaż itp.)
 • pracę należy wykonać na kartce formatu A3 lub A4
 • prace powinny być indywidualne i samodzielnie wykonane przez dzieci
 • prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy zawierającą: imię i nazwisko autora pracy, klasę, pełną nazwę przedszkola/ szkoły, imię i nazwisko opiekuna nauczyciela
 VI. Jury
 • Jury zostanie wybrane przez Organizatora Konkursu. Z przebiegu Konkursu Jury sporządza protokół zawierający m. in. Wyniki głosowania oraz dane laureatów. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Prace będą oceniane w IV kategoriach :

 •  kategoria I – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną
 •  kategoria II – oddziały „0” przedszkoli oraz klasy „0” szkół
 •  kategoria III – klasy 1
 •  kategoria IV – klasy 2 i 3 

VII. Nagrody

Wyniki Konkursu zostaną oficjalnie ogłoszone 26.11.2012 r. o godz. 10.00 podczas imprezy przygotowanej z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia w Czytelni multimedialnej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2. W imprezie będą uczestniczyć laureaci Konkursu, których listy zostaną przesłane faxem do zainteresowanych przedszkoli/szkół do 22.11.2012 r. Wyniki Konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej Organizatora. Organizator zapewnia laureatom nagrody rzeczowe, a autorom prac wyróżnionych dyplomy ufundowane przez Prezydenta  Miasta Legionowo. Wszystkie prace będą wyeksponowane na wystawie w bibliotece Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2. 

VIII. Postanowienia końcowe

 • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz przerwania lub odwołania Konkursu
 • Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków Konkursu
 • Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora:
www.sp2.legionowo.pl
 • zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i opublikowanie danych dotyczących wyników Konkursu, do prezentacji zdjęć, notatek w mediach oraz na stronie internetowej Organizatora
 • w sprawach nieprzewidzianych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator Konkursu 

IX. Załączniki

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacjio Konkursie.

Organizator Dyrektor ZSP nr 2 Dorota Kuchta

Ewa Krawiecka

Urszula Jankowska

Anna Janik

Magdalena Przygocka

Dominika Miaz